0 Cart
Added to Cart
  You have items in your cart
  You have 1 item in your cart
  Total
  Check Out Continue Shopping

   

   1. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

   

  Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (“Verkoopvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website http://milkandshake.be met betrekking tot de op de website www.milkandshake.be aangeboden producten (“Product(en)”). De website www.milkandshake.be is eigendom van en wordt beheerd door BOOMSTER BV, Aimé Liebaertstraat 24, 8400 Oostende met ondernemingsnummer BE 0780 810 408 (de "Verkoper", "wij" of "ons", afhankelijk van de context), die optreedt als verkoper van de Producten.

  Door een bestelling te plaatsen op www.milkandshake.be aanvaardt u deze Verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. De Verkoper behoudt zich het recht voor de Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de Verkoopvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

  Wij raden u aan een kopie van deze Verkoopsvoorwaarden af te printen of op uw harde schijf op te slaan wanneer u beslist om een bestelling te plaatsen via www.milkandshake.be.

   

  2. EEN BESTELLING PLAATSEN OP WWW.MILKANDSHAKE.BE

   

  Om Producten te kunnen bestellen op www.milkandhake.be, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  U hebt uw naam en uw adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en andere vereiste informatie doorgegeven;

  U bent ten minste 18 jaar oud;

  Indien u betaalt met een betaalkaart, dient u eigenaar of gevolmachtigde houder te zijn van een geldige betaalkaart om Producten te kopen;

  Als u een persoonlijke account aanmaakt, dient u ook een persoonlijke gebruikersnaam (uw e-mailadres) en wachtwoord aan te maken. Bescherm uw wachtwoord altijd en geef dit aan niemand door, want u persoonlijk bent verantwoordelijk voor elke aankoop die met uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt gedaan.

  Bestellingen op de website www.milkandshake.be doorlopen onderstaand proces:

  U kiest de Producten;

  U voert uw betalingsgegevens in en kiest uw leveringsadres;

  De betaling wordt goedgekeurd;

  Wij sturen u een bevestiging van ontvangst van de bestelling via e-mail van zodra de betaling is verwerkt;

  Wij innen de betaling van uw betaalkaart;

  Wij verzenden de Producten;

  U ontvangt de Producten.

   

  3. VERWERKING VAN DE BESTELLING

   

  Bestellingen geplaatst via www.milkandshake.be zijn niet bindend voor de Verkoper. Zij worden slechts bindend voor de Verkoper nadat de Verkoper uw bestelling heeft geaccepteerd. Wij kunnen er om welke reden dan ook ervoor voor kiezen om uw bestelling niet te accepteren.

  Nadat we uw bestelling hebben ontvangen, sturen we per e-mail een bevestiging van ontvangst van de bestelling met uw bestelnummer en details van de bestelde Producten. Deze bevestiging van ontvangst betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd. De acceptatie van uw bestelling en het afsluiten van het verkoopcontract vindt pas plaats indien en van zodra de bestelde Producten naar u zijn verzonden. Ook na verzending van de Producten behouden wij ons het recht voor uw bestelling te annuleren zolang u de bestelde Producten nog niet hebt ontvangen.

  Wij behouden ons onder meer het recht voor om een bestelling niet te accepteren of te annuleren indien:

  Op het moment dat de bestelling geplaatst werd, er zich een fout van technische aard voordeed op de website www.milkandshake.be of er op de website www.milkandshake.be foutieve prijsinformatie werd vermeld;

  Het bestelde product niet beschikbaar is (indien het bestelde product niet beschikbaar is zullen wij u dit per e-mail laten weten);

  De verstrekte facturatie- of betalingsgegevens onjuist of niet verifieerbaar zijn;

  Onze beveiligingssystemen aangeven dat de bestelling abnormaal of mogelijk frauduleus is;

  Wij redenen hebben om aan te nemen dat de klant jonger is dan 18 jaar.

  Indien wij een bestelling annuleren of weigeren omwille van de bovenstaande redenen zullen wij in voorkomend geval de eventueel reeds betaalde prijs van het product en de leveringskosten terugstorten.

   

  4. PRIJZEN, VERZEND- EN VERWERKINGSKOSTEN EN BELASTINGEN

   

  De prijzen vermeld op www.milkandshake.be zijn inclusief BTW. Zij gelden enkel voor bestellingen geplaatst via www.milkandshake.be.

  Niettegenstaande wij www.milkandshake.be met de nodige zorg hebben opgebouwd, kunnen er zich mogelijk fouten voordoen in de op de website www.milkandshake.be weergegeven prijzen. Enige foutief weergegeven prijzen zullen door ons zo spoedig mogelijk worden gecorrigeerd en zullen in ieder geval niet bindend zijn voor ons.

  Afzonderlijke kosten voor verzending, verwerking en eventueel daarop van toepassing zijnde belastingen worden weergegeven wanneer u uw bestelling plaatst.

  De verzendkosten worden aangegeven bij het winkelmandje.

   

  5. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING VAN PRODUCTEN

   

  De Verkoper garandeert niet dat alle Producten die op de website www.milkandshake.be worden geadverteerd beschikbaar zijn. De Verkoper behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, bepaalde Producten te wijzigen, uit het assortiment te nemen, of niet langer beschikbaar te stellen.

  We proberen bestelde Producten op tijd te leveren. Er kunnen echter redenen zijn waarom we niet tijdig kunnen verzenden en onze streefdata niet worden gehaald. Een leveringsdatum moet bijgevolg worden beschouwd als een niet-bindende inschatting en niet als een resultaatsverbintenis om de Producten op de streefdatum te leveren.

  U moet binnen een redelijke tijd na de levering controleren of u de Producten in goede staat hebt ontvangen en of de inhoud van het pakket compleet is. Het is uw verantwoordelijkheid om ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele beschadigingen aan de Producten of van enige tekorten.

  In het geval u de levering of ontvangst van Producten onredelijk lang uitstelt nadat we u op de hoogte hebben gebracht dat we hebben geprobeerd de Producten bij u te bezorgen, of indien u een verkeerd leveringsadres hebt opgegeven waardoor de levering mislukt is, worden de Producten aan ons geretourneerd. Indien de Producten na de eerste poging tot levering in de 7 werkdagen daarop volgend niet bezorgd kunnen worden en aan ons worden geretourneerd, dan nemen wij aan dat u het recht heeft uitgeoefend om de koop te herroepen en zodra wij de bestelling terug hebben ontvangen zullen wij u de aankoopsom terugbetalen in overeenstemming met onze regeling voor het terugnemen van Producten en de terzake geldende wettelijke bepalingen.

   

  6. AFBEELDINGEN VAN PRODUCTEN OP WWW.MILKANDSHAKE.BE

   

  De weergave van de kleuren van de Producten op deze website is onder meer afhankelijk van de instellingen van de monitor en de grafische kaart van de bezoeker van de website. Afgebeelde kleuren kunnen bijgevolg afwijken van de werkelijke kleuren van de Producten.

   

  7. BETALING

   

  Voor de afhandeling van de online betalingen werken wij samen met OGONE, MOLLIE en PAYPAL. Deze zijn marktleider in Europa op het gebied van beveiligde online betalingen. Wij hebben geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van onze kopers. Betaling vindt enkel plaats via een goedgekeurde betaalkaart. Goedgekeurde  betaalkaarten worden op de website van www.milkandshake.be vermeld. U moet de gegevens van de betaalkaart verstrekken wanneer u uw bestelling plaatst. We leveren de Producten pas aan u als de uitgever van de kaart het gebruik van de kaart voor betaling van de bestelde Producten heeft goedgekeurd.

   

  8. RETOURZENDINGEN

   

  Als u een Product heeft gekocht voor uw eigen persoonlijke gebruik als consument en u gebruik wilt maken van uw recht om het contract te herroepen, moet u ons contacteren (per e-mail: arjan@milkandshake.be of per post :Milk & Shake, Tegelstraat 91, 8810 Lichtervelde) daarvan binnen 10 dagen vanaf de dag die volgt op de levering via e-mail of telefonisch op de hoogte stellen en een verzoek tot retournering indienen. Indien wij dit verzoek goedkeuren zullen wij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering.

  U heeft eveneens het recht om door u op de website www.milkandshake.be gekochte Producten te retourneren indien deze gebrekkig zijn. U dient daartoe zo spoedig mogelijk na levering (max 7 dagen) een verzoek in te dienen bij ons. Indien wij dit verzoek goedkeuren zullen wij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering.

  Wij zullen verzoeken tot retournering in ieder geval slechts goedkeuren indien het een compleet product betreft,  het product nog niet werd gewassen of gebruikt (anders dan redelijk gebruik voor het passen van de kledij), en de producten in de originele verpakking worden teruggestuurd. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de Producten veilig en beschermd zijn gebleven terwijl ze in uw bezit waren. Behandel de Producten met zorg en retourneer ze in de staat waarin ze aan u zijn geleverd. Pak de Producten zorgvuldig in.

  Vervanging of terugbetaling kan pas plaatsvinden nadat alle terug te zenden Producten door ons zijn ontvangen.

  Als u Producten retourneert die u 1) niet mag terugsturen, die zich 2) niet in de oorspronkelijke staat bevinden, die 3) niet goed zijn verpakt, waarvan 4) Producten ontbreken, waarvoor u 5) niet voor de aflevering hebt betaald of waaraan u 6) niet de benodigde zorg hebt besteed bij het terugsturen van die Producten, behouden we ons het recht voor om uw retourzending te weigeren en terugbetaling af te wijzen of om u kosten in rekening te brengen voor benodigde reparaties, opnieuw opslaan of vergelijkbare directe kosten die het gevolg zijn die betalingen die aan u moeten worden terugbetaald (onverminderd van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen).

   

  9. TERUGBETALING

   

  Terugbetaling kan pas plaatsvinden nadat alle terug te zenden Producten door ons in oorspronkelijke staat zijn ontvangen. Alle terugbetalingen gebeuren binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product.

   

  10. OMSTANDIGHEDEN DIE WIJ REDELIJKERWIJS NIET IN DE HAND HEBBEN

   

  We zullen al het mogelijke doen om onze verplichtingen na te komen. We kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor een vertraging of het niet nakomen van afspraken als de vertraging of het niet nakomen van afspraken wordt veroorzaakt door omstandigheden die wij niet in de hand hebben. Als er een vertraging optreedt, zullen wij onze verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, nakomen.

   

   

  11. AANSPRAKELIJKHEID

   

  Deze Verkoopbepalingen beschrijven op volledige en exhaustieve wijze al onze verplichtingen en aansprakelijkheid met betrekking tot de levering van de Producten. Voor zover wettelijk toegestaan, gelden er voor de Verkoper geen andere garanties, voorwaarden of andere regelingen dan welke in deze Verkoopbepalingen zijn vermeld.

  Wij zijn niet aansprakelijk op grond van wanprestatie, onrechtmatige daad of anderszins, voor enig economisch verlies (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verlies van inkomen, winst- en/of omzetderving of voorziene besparingen), verlies van data, verlies van goodwill of reputatieschade, of elke andere onrechtstreekse, indirecte, onvoorzienbare, bijzondere of gevolgschade, op welke wijze dan ook ontstaan. Niets in deze Verkoopvoorwaarden doet echter afbreuk aan uw rechten op grond van de wet en niets in deze Verkoopvoorwaarden is bedoeld om aansprakelijkheid uit te sluiten in geval van bedrog of opzettelijke fout.

   

  12. PERSOONSGEGEVENS

   

  Alle persoonsgegevens die de Verkoper verkrijgt via www.milkandshake.be zullen vertrouwelijk worden behandeld. De Verkoper engageert zich om de persoonsgegevens die verstrekt worden te behandelen en verwerken in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kan te allen tijde toegang krijgen tot alle gegevens die op u betrekking of deze laten corrigeren door een brief te richten aan de Verkoper. De door U verstrekte gegevens zullen gebruikt worden voor het beheer van onze relatie met u als onze klant, voor direct marketing en voor de globale beeldvorming van het cliënteel. U kan zich te allen tijde kosteloos tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden verzetten door een brief te richten aan de Verkoper.

   

  13. SPLITSBAARHEID

   

  Indien enige bepaling (of enig deel daarvan) van deze Verkoopvoorwaarden onwettig of onafdwingbaar zou zijn, kan dergelijke bepaling (of het relevante deel daarvan) worden afgescheiden van de rest van de Verkoopvoorwaarden en blijven de overblijvende bepalingen van de Verkoopvoorwaarden onverminderd van kracht.

   

  14. CONTACTGEGEVENS

   

  Als u nog vragen hebt over het kopen van Producten via www.milkandshake.be, kunt u per e-mail (arjan@milkandshake.be) of telefoon (+32 472 997 619)  contact opnemen met ons van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur, uitgezonderd op feestdagen.

   

  15. TOEPASSELIJK RECHT

   

  Op deze Verkoopvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing.